Cristo Yo Te Amo – Vino Nuevo

YouTube video

Cristo, yo te amo
Cristo, yo te amo
No hay nadie como Tú
Jesús

Cristo, yo te amo
Cristo, yo te amo
No hay nadie como Tú
Jesús

Y no sé dónde estuviera
Si yo a Ti no te tuviera
Si no hubiera conocido
Al Dios que me ama

Cristo, yo te amo
Cristo, yo te amo
No hay nadie como Tú
Jesús

Cristo, yo te amo
Cristo, yo te amo
No hay nadie como Tú
Jesús

Y no sé dónde estuviera
Si yo a ti no te tuviera
Si no hubiera conocido
Al Dios que me ama

Y no sé dónde estuviera
Si yo a ti no te tuviera
Si no hubiera conocido
Al Dios que me ama

Cristo, yo te amo
Cristo, yo te amo
No hay nadie como Tú
Jesús

Y no sé dónde estuviera
Si yo a ti no te tuviera
Si no hubiera conocido
Al Dios que me ama
Al Dios que me ama
Al Dios que me ama

Related Posts